Poslanie organizácie

Základnými programovými cieľmi ÚŽS sú:

a) sledovať dodržiavanie všetkých práv žien, detí a rodín v súlade s už prijatými medzinárodnými dohovormi a ostatnými platnými predpismi a iniciovať v prípade potreby ich novelizáciu, resp. tvorbu ďalších predpisov
b) verejne vystupovať proti rôznym formám diskriminácie a intolerancie voči ženám v politickom, ekonomickom, spoločenskom a rodinnom živote
c) dbať o pozdvihnutie významu materstva a rodiny, prispievať k zachovaniu úplnej a zdravej rodiny a reprodukčného zdravia ženy
d) presadzovať právne normy riešenia sociálne–ekonomických potrieb žien a rodiny vôbec, so zvláštnym zreteľom na osamelé ženy, neúplné rodiny, rodiny so zdravotne postihnutými členmi
e) aktivizovať ženy k spoluúčasti na verejnom živote štátu, miest a obcí a zapájania sa do podnikateľských a charitatívnych aktivít
f) rozvíjať vlastenecké cítenie žien, úctu ku kultúrnemu dedičstvu a ľudovým tradíciám, vytvárať priestor pre záujmové činnosti, umelecké, kultúrne a oddychové aktivity v mieste bydliska
g) vytvárať podmienky na poskytovanie poradensko-právnych konzultácií, uskutočňovanie vzdelávacích aktivít
h) spolupracovať s ústrednými orgánmi štátnej správy, orgánmi štátnej správy a samosprávy pri riešení ekonomických, sociálnych a spoločenských potrieb, získať podporu pre ich aktivity
i) spolupracovať so ženskými, rodinnými a ďalšími programovo príbuznými organizáciami, spolkami a združeniami v SR i v zahraničí, pri plnení vyššie uvedených úloh. Podporovať svoje zástupkyne pri medzinárodných aktivitách.